Funerària del Migjorn

Mesures Covid-19

Per a Funerària del Migjorn, el teu benestar i el dels nostres treballadors és el més important. Per això, hem posat en marxa una sèrie de mesures per a garantir la seguretat de tots:

Els nostres operaris compten amb Equips de Protecció Individuals (EPI) adequats per a poder realitzar una recollida segura en cas de defunció per Covid-19: granotes de protecció d’un sol ús, doble capa de guants d’un sol ús, botes aïllants, mascareta amb pantalla i dos filtres d’aire, productes desinfectants personals i per a superfícies, etc.

Els difunts per Covid-19 seran recollits al centre hospitalari, residència o domicili i col·locats directament dins d’un féretre que serà desinfectat i quedarà precintat immediatament. Aquest féretre no es podrà tornar obrir, de manera que no es podran duur a terme acondicionaments ni vetlles.

Els nostres treballadors reduiran al màxim el contacte amb les famílies que han sofert la defunció. Només es permetrà un màxim de dos familiars durant la tramitació, que hauran d’anar proveïts de mascareta en tot moment.

Sempre que es pugui evitar, no es duran a terme tramitacions en domicilis o residències. S’evitarà el contacte físic realitzant gestions telemàtiques sempre que sigui possible.

Per a difunts de causes alienes al Covid-19, es reduiran els aforaments de les sales de vetlla segons les restriccions del moment, mantenint els 1,5m de distància física interpersonal, cumplint amb les normes d’higiène i seguretat establertes i fent ús de la mascareta.

L’assistència a enterraments en cas d’inhumació es limitarà d’acord amb la normativa vigent, tot respectant el criteri de seguretat general.

La presència a crematoris en cas d’incineració serà sempre desanconsellada, però, en cas de voler-hi assitir es permetrà un màxim de 4 familiars.

En cas de necessitar un cotxe d’acompanyament, aquest només podrà desplaçar un màxim de 4 persones del mateix nucli familiar.

S’incremeneta la freqüència de neteja de tots els espais de les nostres instal·lacions.